نصوص اهل السنه بولاده المهدی (عج ) | nuṣūṣ-u ahl-is sunna bi-wilādat-il mahdī(کلام و اعتقادات)

اشراقی ، ولی االله بن هاشم ، ق 15 قمری
ešrāqī, valī-ol-lāh ebn-e hāšem (- 21c)


بشاره المصطفی فی اثبات المهدی المرتجی | bišārat-ul muṣṭafā fī iṯbāt-il mahdī-yil murtajā(کلام و اعتقادات)

اشراقی ، ولی االله بن هاشم ، ق 15 قمری
ešrāqī, valī-ol-lāh ebn-e hāšem (- 21c)


انتظار الفرج من الفرج | intiẓār-ul faraj min-al faraj(کلام و اعتقادات)

اشراقی ، ولی االله بن هاشم ، ق 15 قمری
ešrāqī, valī-o-llāh ebn-e hāšem (- 21c)


مهمات الاعتقادات | mohemmāt-ol e‘teqādāt(کلام و اعتقادات)

حسینی رشتی ، هاشم بن محمد هاشم ، ق 13 قمری
hoseynī raštī, hāšem ebn-e mohammad hāšem(- 19c)


پیشگوئیهای شاه نعمت االله ولی | pīšgū’ī-hā-ye šāh ne‘mat-ol-lāh-e valī(شعر، پیشگویی)

نعمه االله ولی ، نعمه االله بن عبداالله، 730؟ - 834 قمری
ne‘mat-ol-lāh-e valī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1330-1431)


دیوان شاه نعمت االله ولی | d.-e šāh ne‘mat-ol-lāh-e valī(شعر)

نعمه االله ولی ، نعمه االله بن عبداالله، 730؟ - 834 قمری
ne‘mat-ol-lāh-e valī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1330 - 1431)


دیوان شاه نعمت االله ولی | d.-e šāh ne‘mat-ol-lāh-e valī(شعر)

نعمه االله ولی ، نعمه االله بن عبداالله، 730؟ - 834 قمری
ne‘mat-ol-lāh-e valī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1330 - 1431)


دیوان ولی | d.-e valī(شعر)

بنوالیداس ، کسائین
benvālīdās, kasā’īn


زادالنجاه | zād-on-najāt(اخلاق)

قزوینی ، صفی بن ولی ، ق 11 قمری
qazvīnī, safī ebn-e valī (- 17c)


سته ضروریه = حفظ صحت | sette-ye zarūrīye = hefz-e sehhat(طب)

متطبب گیلانی ، ولی بن علی
motatabbeb-e gīlānī, valī ebn-e ‘alī