رسم الخط | rasm-ol xatt(خط)

اصفهانی ، محمد رضا، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad rezā ( - 18c)


معمیات | mo‘ammayāt(معما)

اصفهانی ، محمد رضا، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad rezā (- 18c)


جداول میوه ها و سبزیها | jadāvel-e mīve-hā va sabzī-hā(طب)

اصفهانی ، محمد رضا، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad rezā (- 18c)


الوجیزه | al-wajīza(درایه)

اصفهانی ، عبدالرزاق بن علیرضا، 1293 - 1383 قمری
esfahānī, ‘abd-or-razāq ebn-e ‘alī-rezā (1876 - 1964)


معرفت تقویم | ma‘refat-e taqvīm(تقویم)

اصفهانی ، محمد رضا، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad rezā(- 18c)


دیوان نجیب تبریزی | d.-e najīb-e tabrīzī(شعر)

زرگر اصفهانی ، نجیب الدین رضا، ق 11 قمری
zargar-e esfahānī, najīb-od-dīn rezā (- 17c)


مجمع الانوار فی ترجمه عیون الاخبار الرضا علیه السلام | majma‘-ol anvār fī t.-e ‘oyūn-ol axbār-er rezā ‘alayh- es-salām(حدیث)

اصفهانی ، احمد بن ابی تراب ، ق 14 قمری
esfahānī,ahmad ebn-e abī torāb ( - 20c)


النوافج و الروزنامج | an-nawāfij wa-r rūznāmij(متفرقه)

نجفی اصفهانی ، محمد رضا بن محمد حسین ، 1288 - 1362 قمری
najafī esfahānī,mohammad rezā ebn-e mohammad hoseyn(1871 - 1943)


تحفه حکیم مومن (مختصر) = مختصر تحفه المومنین | tohfe-ye hakīm momen (mx.) = moxtasar-e tohfat-ol mo’menīn(طب)

اصفهانی ، محمد رضا، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad rezā (-18c)


اجازه لاسداالله قاسمی خوئی | ijāzat-un li-asad-ul-lāh qāsimī xū’ī()

نجفی اصفهانی ، محمد رضا بن محمد حسین ، 1288 - 1362 قمری
najafī esfahānī, mohammad rezā ebn-e mohammad hoseyn (1871 - 1943)