المغنیه فی السکوت و لزوم البیوت | al-muġnīya fi-s sukūt wa luzūm-il buyūt(اخلاق)

اصفهانی ، حسن بن احمد، ق 10 قمری
esfahānī, hasan ebn-e ahmad (- 16c)


کلام ابی البرکات الاصفهانی (مختصر) | kalām-e abe-l barakāt-el esfahānī (mx.)(عرفان و تصوف)

ابی البرکات اصفهانی ، احمد بن ابی جعفر
abe-l-barakāt-e esfahānī,ahmad ebn-e abī ja‘far


دیوان زرگر اصفهانی | d.-e zargar-e esfahānī(شعر)

زرگر اصفهانی ، محمد حسن ، - 1270 قمری
zargar-e esfahānī, mohammad hasan ( - 1854)


الالفیه (ترجمه ) | al-alfīya (t.)(فقه)

اصفهانی ، احمد بن علی
esfahānī, ahmad ebn-e ‘alī


کهف المومنین | kahf-ol mo’menīn(دعا)

لنجانی اصفهانی ، علی محمد بن احمد، ق 14 قمری
lenjānī esfahānī, ‘alī mohammad ebn-e ahmad(- 20c)


نهج البر فی ادعیه السر | nahj-ol berr fī ad‘īyat-es serr(دعا)

اصفهانی ، عبدالمطلب بن حسن ، قرن 11 قمری
esfahānī, ‘abd-ol-mottaleb ebn-e hasan(- 17c)


اعجاز القرآن | i‘jāz-ul qur‘ān(علوم قرآن)

اصفهانی ، حسن بن محمد تقی ، - 1263 قمری
esfahānī, hasan ebn-e mohammad taqī (-1847)


رد المظالم | radd-ul maẓālim(فقه)

موسوی اصفهانی ، حسن بن محمد تقی ، 1207 - 1263 قمری
mūsavī esfahānī, hasan ebn-e mohammad taqī (1793 - 1847)


هدیه الاجله فی ادعیه رویه الاهله | hedyat-ol ajella fī ad‘īya-te ro’yat-el ahella(دعا)

اصفهانی ، عبدالمطلب بن حسن ، ق 11 قمری
esfahānī, ‘abd-ol-mottaleb ebn-e hasan(- 17c)


تجوید | tajvīd(تجوید)

قاری اصفهانی ، ابوالحسن بن رمضان ، ق 13 قمری
qārī-ye esfahānī, ab-ol-hasan ebn-e ramezān (-19c)