ارشاد المسترشدین فی معرفه الضروری من احکام الدین | eršād-ol-mostaršedīn fī ma‘refat-ez-zarūrī men ahkām- ed-dīn(فقه)

کرباسی ، محمد ابراهیم بن محمد حسن ، 11٨٠؟ - 12٦2 ؟ قمری
karbāsī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad hasan (1767 - 1846)


ارشاد المسترشدین فی معرفه الضروری من احکام الدین | eršād-ol-mostaršedīn fī ma‘refat-ez-zarūrī men ahkām- ed-dīn(فقه)

کرباسی ، محمد ابراهیم بن محمد حسن ، 11٨٠؟ - 12٦2 ؟ قمری
karbāsī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad hasan (1767 - 1846)


ارشاد المسترشدین فی معرفه الضروری من احکام الدین | eršād-ol-mostaršedīn fī ma‘refat-ez-zarūrī men ahkām- ed-dīn(فقه)

کرباسی ، محمد ابراهیم بن محمد حسن ، 11٨٠؟ - 12٦2 ؟ قمری
karbāsī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad hasan (1767 - 1846)


ارشاد المسترشدین فی معرفه الضروری من احکام الدین | eršād-ol-mostaršedīn fī ma‘refat-ez-zarūrī men ahkām- ed-dīn(فقه)

کرباسی ، محمد ابراهیم بن محمد حسن ، 11٨٠؟ - 12٦2 ؟ قمری
karbāsī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad hasan (1767 - 1846)


ارشاد نامه = اجازه و ارشاد نامه = اجازه طریقت | eršād-nāme = ejāze va eršād-nāme = ejāze-ye tarīqat()

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 11٦٠؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


صراط المسترشدین | serāt-ol mostaršedīn(فقه)

حسینی طارمی ، محمد بن ابی القاسم ، - 1269 قمری
hoseynī tāromī, mohammad ebn-e ab-el-qāsem (- 1853)


حدیقه المتقین فی معرفه احکام الدین لارتقاء معارج الیقین | hadīqat-ol mottaqīn fī ma‘refat-e ahkām-ed dīn le- ’erteqā’-e ma‘ārej-el yaqīn(فقه)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
Majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


حدیقه المتقین فی معرفه احکام الدین لارتقاء معارج الیقین | hadīqat-ol mottaqīn fī ma‘refat-e ahkām-ed dīn le- ’erteqā’-e ma‘ārej-el yaqīn(فقه)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
Majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


حدیقه المتقین فی معرفه احکام الدین لارتقاء معارج الیقین | hadīqat-ol mottaqīn fī ma‘refat-e ahkām-ed dīn le- ’erteqā’-e ma‘ārej-el yaqīn(فقه)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
Majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


رساله عملیه = معرفت احکام شرعیه | r.-ye ‘amalīyya = ma‘refat-e ahkām-e šar‘īyya(فقه)

محقق سبزواری ، محمد باقر بن محمد مومن ، 1017 - 1090 قمری
mohaqqeq-e sabzevārī, mohammad bāqer ebn-e mohammad mo’men (1609 - 1679)