ارشاد العوام | eršād-ol-‘avām(شعر)

عبدالواحد
‘abd-ol-vāhed


ارشاد العوام | eršād-ol-‘avām(شعر)

عبدالواحد
‘abd-ol-vāhed


تنبیه الانام علی مفاسد ارشاد العوام | tanbīh-ol anām ‘alā mafāsed-e eršād-el ‘avām(کلام و اعتقادات)

شهرستانی ، محمد حسین بن محمد علی ، 1255 - 1315 قمری
šahrestānī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad ‘alī (1839 - 1898)


ارشاد نامه = اجازه و ارشاد نامه = اجازه طریقت | eršād-nāme = ejāze va eršād-nāme = ejāze-ye tarīqat()

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 11٦٠؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


احکام الاعوام | ahkām-ol-a‘vām(اختربینی)

بخاری خوارزمی ، علیشاه بن محمد، 624؟ - 695؟ قمری
boxārī xārazmī, ‘alīšāh ebn-e mohammad (1228 - 1296)


معین العوام | mo‘īn-ol ‘avām(فقه)

کاشانی ، محمد تقی بن حسین ، 1236 - 1321 قمری
kāšānī, mohammad taqī ebn-e hoseyn (1821 - 1903)


اسلام العوام | eslām-ol-‘avām(کلام و اعتقادات)

مدرس یزدی ، محمد بن مرتضی ، - 1323 قمری
modarres-e yazdī, mohammad ebn-e mortazā (- 1905)


تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام | tabserat-ol ‘avām fī ma‘refat-e maqālāt-el anām(ادیان و مذاهب)

؟علم الهدی ، مرتضی بن داعی ، ق 6 قمری
‘alam-ol-hodā, mortazā ben dā‘ī (-12c)


تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام | tabserat-ol ‘avām fī ma‘refat-e maqālāt-el anām(ادیان و مذاهب)

؟علم الهدی ، مرتضی بن داعی ، ق 6 قمری
‘alam-ol-hodā, mortazā ben dā‘ī (-12c)


تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام | tabserat-ol ‘avām fī ma‘refat-e maqālāt-el anām(ادیان و مذاهب)

؟علم الهدی ، مرتضی بن داعی ، ق 6 قمری
‘alam-ol-hodā, mortazā ben dā‘ī (-12c)