ارشاد المضلین فی نبوه خاتم النبیین = منتخب مفتاح النبوه = مختصر اثبات النبوه | eršād-ol mozellīn fī nabovvat-e xātam-en nabīyīn = montaxab-e meftāh-on nabovva = moxtasar-e esbāt-en nabovva(کلام و اعتقادات)

کوثر همدانی ، محمد رضا بن محمد امین ، - 12٤٧ قمری
kowsar-e hamadānī, mohammad rezā ebn-e mohammad amīn ( - 1832)


مفتاح النبوه | meftāh-on nabovva(کلام و اعتقادات)

کوثر همدانی ، محمد رضا بن محمد امین ، - 1247 قمری
kowsar-e hamadānī, mohammad rezā ebn-e mohammad amīn(- 1832)


مفتاح النبوه (خاتمه ) | meftāh-on nabovva (xāteme)(کلام و اعتقادات)

کوثر همدانی ، محمد رضا بن محمد امین ، - 1247 قمری
kowsar-e hamadānī, mohammad rezā ebn-e mohammad amīn(- 1832)


اصول دین = اثبات واجب = ترجمه العقائد = اثبات الامامه | osūl-e dīn = esbāt-e vājeb = tarjomat-ol-‘aqā’ed = esbāt-ol-emāmat(کلام و اعتقادات)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


اصول دین = اثبات واجب = ترجمه العقائد = اثبات الامامه | osūl-e dīn = esbāt-e vājeb = tarjomat-ol-‘aqā’ed = esbāt-ol-emāmat(کلام و اعتقادات)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


اسناد خاتم | asnād-e xātam(علوم غریبه)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


ارشاد نامه = اجازه و ارشاد نامه = اجازه طریقت | eršād-nāme = ejāze va eršād-nāme = ejāze-ye tarīqat()

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 11٦٠؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


التوحید و النبوه و الامامه | at-towhīd va-n nabovvat va-l emāmat(کلام و اعتقادات)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


مفتاح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | meftāh-ul miftāḥ = šarh-u meftāh-il ‘ulūm(بلاغت)

قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، 634 - 710 قمری
qotb-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd (1237 - 1311)


جمع مختصر = مختصر وحیدی | jam‘-e moxtasar = moxtasar-e vahīdī(عروض و قافیه)

وحیدی تبریزی ، ق 9 قمری
vahīdī tabrīzī (- 15c)