ارشاد العباد | eršād-ol ‘ebād(کلام و اعتقادات ، عرفان و تصوف)

نراقی ، محمد جعفر بن محمد قاسم ، - 12٦٤ قمری
narāqī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad qāsem ( - 1848)


ارشاد نامه = اجازه و ارشاد نامه = اجازه طریقت | eršād-nāme = ejāze va eršād-nāme = ejāze-ye tarīqat()

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 11٦٠؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


کنز العباد فی شرح الاوراد | kanz-ol ‘ebād fī š.-el awrād(فقه)

غوری ، علی بن احمد، ق 9 قمری
qawrī, ‘alī ebn-e ahmad(- 15c)


ارشاد العوام | eršād-ol-‘avām(شعر)

عبدالواحد
‘abd-ol-vāhed


ارشاد العوام | eršād-ol-‘avām(شعر)

عبدالواحد
‘abd-ol-vāhed


حلاوه العباد فی الاعیاد | halāvat-ol ‘ebād fe-l a‘yād(عرفان و تصوف)

کرمانی ، علی اکبر
kermānī, ‘alī akbar


کارنامه بلخ = مرصاد العباد | kārnāme-ye balx = mersād-ol ‘ebād(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī, majdūd-e-bn-e ādam (1081 - 1132)


سراج العباد | serāj-ol ‘ebād(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)


سرور العباد | sorūr-ol ‘ebād(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)


سرور العباد | sorūr-ol ‘ebād(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)