دیوان املاء | d.-e emlā’(شعر)

املای بلخی ، ق 12 قمری
emlāy balxī ( - 18c)


شرح گلستان السعدی | š.-u golestān-is-sa‘dī(ادبیات)

بلخی ، یعقوب بن علی ، - 931 قمری
balxī, ya‘qūb ebn-e ‘alī (- 1525)


شرح گلستان السعدی | š.-u golestān-is-sa‘dī(ادبیات)

بلخی ، یعقوب بن علی ، - 931 قمری
balxī, ya‘qūb ebn-e ‘alī (- 1525)


اعراب دیباجه المصباح | i‘rāb-u dībājat-il miṣbāḥ(نحو)

بلخی ، یعقوب بن علی ، - 931 قمری
balxī, ya‘qūb ebn-e ‘alī (-1525)


عین العلم و زین الحلم | ‘ayn-ul ‘ilm wa zayn-ul ḥilm(اخلاق)

بلخی ، محمد بن عثمان ، - 830 قمری
balxī, mohammad ebn-e ‘osmān (- 1427)


مقامات حمیدی | maqāmāt-e hamīdī(ادبیات)

حمیدالدین بلخی ، عمر بن محمود، - 559 قمری
hamīd-od-dīn balxī,‘omar ebn-e mahmūd(- 1165)


سراج التاویل فی شرح انوار التنزیل | serāj-ot-ta’vīl fī š.-e anvār-et tanzīl(تفسیر)

بلخی ، شهریار بن محمد یار، ق 12 قمری
balxī, šahrīyār ebn-e mohammad yār (- 18c)


ما شا ء االله در رد رساله انشاء االله (رساله ) | mā šā’-al lāh dar radd-e r.-ye enšā’ lāh (r. )(متفرقه)

بلخی ، برهان الدین بن سلیمان ، ق 14 قمری
balxī, borhān-od-dīn ebn-e soleymān ( - 20c)

ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ: ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺿﺎ ﭘﺎﺷﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺭﺟﺐ ۱۳۱۰ﻕ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﻩ ﺭﺟﺐ(ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﻏﺎﺋﺐ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ

کلیات شمس = دیوان شمس تبریزی = شمس الحقایق = دیوان مولوی بلخی | kollīyāt-e šams = d.-e šams-e tabrīzī = šams-ol haqāyeq = d.-e mowlavī balxī(شعر)

مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، 604 - 672 قمری
mowlavī, jalāl-od-dīn mohammad ebn-e mohammad (1208 - 1274)


کلیات شمس = دیوان شمس تبریزی = شمس الحقایق = دیوان مولوی بلخی | kollīyāt-e šams = d.-e šams-e tabrīzī = šams-ol haqāyeq = d.-e mowlavī balxī(شعر)

مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، 604 - 672 قمری
mowlavī, jalāl-od-dīn mohammad ebn-e mohammad (1208 - 1274)