مرآه الناظرین و عبره الحاضرین = عبره الناظرین و حیره الحاضرین | mer’āt-on nāzerīn va ‘ebrat-ol hāzerīn = ‘ebrat-un nāzerīn va heyrat-on hāzerīn(تاریخ)

بدایع نگار، محمد ابراهیم بن محمد مهدی ، 1241 - 1299 قمری
badāye‘ negār, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad mahdī (1826 - 1882)


عبره للناظرین | ‘ebrat-on le-n-nāzerīn(ادبیات)دیوان عبرت | ‘ebrat-e nā‘īnī, mohammad ‘alī (1830 - 1903)(شعر)بصیرت نامه = عبرت نامه = نصرت نامه | basīrat-nāme = ‘ebrat-nāme = nosrat-nāme(سفرنامه)

مفتون دنبلی ، عبدالرزاق بن نجفقلی ،1176 - 1243قمری
maftūn-e donbalī, ‘abd-or-razzāq ebn-e najaf-qolī (1763-1828)


زاد المسافر = شفیق الناظرین و رفیق المسافرین | zād-ol mosāfer = šafīq-on nāzerīn va rafīq-ol mosāferīn(طب)

سلامی ، محمد رضی بن سید سلام االله، ق 12 قمری
salāmī, mohammad razī ebn-e seyyed salām-ol-lāh (- 18c)


سرور الناظرین فی معارف اصول الدین | sorūr-on nāzerīn fī ma‘āref-e osūl-ed-dīn(کلام و اعتقادات)

دیوان بیگی ، عبدالوهاب بن محمد جواد، ق 14 قمری
dīvān beygī, ‘abd-ol-vahhāb ebn-e mohammad javād (- 20c)


تبصره الناظرین و تذکره الذاکرین | tabserat-on nāzerīn va tazkerat-oz zākerīn(عرفان و تصوف)

محقق اردبیلی ، محمد بن سلطان محمد، ق 11 قمری
mohaqqeq-e ardabīlī, mohammad ebn-e soltān mohammad (-17c)


تبصره الناظرین و تذکره الذاکرین | tabserat-on nāzerīn va tazkerat-oz zākerīn(عرفان و تصوف)

محقق اردبیلی ، محمد بن سلطان محمد، ق 11 قمری
mohaqqeq-e ardabīlī, mohammad ebn-e soltān mohammad (-17c)


ضیاء العیون = ضیاء عیون الناظرین | zīyā’-ol ‘oyūn = zīyā’-o ‘oyūn-en nāzerīn(علوم غریبه)

ابوالمفاخر صفوی ، محمد هادی بن محمد مهدی ، - 1050 قمری
abol-mafāxer-e safavī, mohammad hādī ebn-e mohammad mahdī (- 1641)