الفقه (مختصر) | al-fiqh (mx.)(فقه)

ابن زیاد، عبدالرحمن بن عبدالکریم ، 900 - 975 قمری
ebn-e zīyād, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘abd-ol-karīm (1495 - 1568)


مزیل العناء فی احکام ما احدث فی الاراضی المزروعه من الفناء | muzīl-ul ‘inā’ fī aḥkām-i mā aḥdaṯ-a fi-l arā۷i-l mazrū‘a-ti min-al fanā’(فقه)

ابن زیاد، عبدالرحمن بن عبدالکریم ، 900 - 975 قمری
ebn-e zīyād, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘abd-ol-karīm(1495 - 1568)

ﭼﻮﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻣﻴ ﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻣﺆﻟﻒ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﻱ

نگارستان قزوینی = تاریخ نگارستان | negārestān-e qazvīnī = tārīx-e negārestān(تاریخ جهان)

؟ غفاری قزوینی ، احمد بن محمد، 900؟ - 975 قمری
qaffārī qazvīnī, ahmad ebn-e mohammad(1495 - 1568)


نگارستان قزوینی = تاریخ نگارستان | negārestān-e qazvīnī = tārīx-e negārestān(تاریخ جهان)

؟ غفاری قزوینی ، احمد بن محمد، 900؟ - 975 قمری
qaffārī qazvīnī, ahmad ebn-e mohammad(1495 - 1568)


نگارستان قزوینی = تاریخ نگارستان | negārestān-e qazvīnī = tārīx-e negārestān(تاریخ جهان)

؟ غفاری قزوینی ، احمد بن محمد، 900؟ - 975 قمری
qaffārī qazvīnī, ahmad ebn-e mohammad(1495 - 1568)


ترجمه سهل بن زیاد الادمی = تحقیق فی حال سهل بن زیاد الادمی الرازی | t.-u sahl ibn-i ziyād al-ādamī = taḥqīq-un fī ḥāl-i sahl ibn-i ziyād al-ādamī ar-rāzī(رجال)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


ترجمه سهل بن زیاد الادمی = تحقیق فی حال سهل بن زیاد الادمی الرازی | t.-u sahl ibn-i ziyād al-ādamī = taḥqīq-un fī ḥāl-i sahl ibn-i ziyād al-ādamī ar-rāzī(رجال)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


تفسیر القرآن الکریم | tafsīr-ul qur’ān-il karīm(تفسیر)

ابن ابی حاتم ، عبدالرحمن بن محمد، 240 - 327 قمری
ebn-e abī hātam, ‘abd-or-rahmān ebn-e mohammad (855 - 940)


مفتاح المراد فی شرح دعاء کمیل بن زیاد | meftāh-ol morād fī š.-e do‘ā’-e komayl-e bn-e zīyād(شرح دعا)

خوانساری ، جمال الدین بن علی ، ق 13 قمری
xānsārī, jamāl-od-dīn ebn-e ‘alī(- 19c)


البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان | al-burhān fī ‘alāmāt-i mahdī-yi āxir-uz zamān(کلام و اعتقادات)

متقی ، علی بن حسام الدین ، 888 - 975 قمری
mottaqī, ‘alī ebn-e hesām-od-dīn (1484-1568)