الفصول المهمه فی معرفه الائمه | al-fuṣūl-ul muhimma fī ma‘rifat-il a’imma(فضایل و مناقب ، تاریخ معصومین)

ابن صباغ ، علی بن محمد، 784 - 855 قمری
ebn-e sabbāq, ‘alī ebn-e mohammad (1383 - 1452)


الفصول المهمه فی معرفه الائمه | al-fuṣūl-ul muhimma fī ma‘rifat-il a’imma(فضایل و مناقب ، تاریخ معصومین)

ابن صباغ ، علی بن محمد، 784 - 855 قمری
ebn-e sabbāq, ‘alī ebn-e mohammad (1383 - 1452)


الفصول المهمه فی معرفه الائمه | al-fuṣūl-ul muhimma fī ma‘rifat-il a’imma(فضایل و مناقب ، تاریخ معصومین)

ابن صباغ ، علی بن محمد، 784 - 855 قمری
ebn-e sabbāq, ‘alī ebn-e mohammad (1383 - 1452)


الفصول المهمه فی معرفه الائمه | al-fuṣūl-ul muhimma fī ma‘rifat-il a’imma(فضایل و مناقب ، تاریخ معصومین)

ابن صباغ ، علی بن محمد، 784 - 855 قمری
ebn-e sabbāq, ‘alī ebn-e mohammad (1383 - 1452)


حل عباره القواعد | ḥall-u ‘ibārat-il qawā‘id(فقه)

ابن طی ، علی بن علی ، - 855 ؟ قمری
ebn-e tayy, ‘alī ebn-e ‘alī ( - 1452)


شرح اللمعه | š.-ul-lum‘a(فقه)

هادی بن یحیی بن حسین ، - 784 قمری
hādī ebn-e yahya ebn-e hoseyn (- 1383)


الوجیزه | al-wajīza(درایه)

اصفهانی ، عبدالرزاق بن علیرضا، 1293 - 1383 قمری
esfahānī, ‘abd-or-razāq ebn-e ‘alī-rezā (1876 - 1964)


جواهر الاسرار = منتخب مفتاح الاسرار | javāher-ol asrār(چند دانشی)

آذری طوسی ، حمزه بن علی ، 784 - 866 قمری
āzarī tūsī, hamzat-ebn-e ‘alī (1383 - 1462)


ذیل شمسیه الحساب = ذیل الشمسیه = المسائل الست | ḏayl-u šamsīyat-il ḥisāb = ḏayl-uš šamsīya = al- masā’il-us sit(ریاضیات)

آذری طوسی ، حمزه بن علی ، 784 - 866 قمری
āzarī tūsī, hamzat-ebn-e ‘alī (1383 - 1462)


ذیل شمسیه الحساب = ذیل الشمسیه = المسائل الست | ḏayl-u šamsīyat-il ḥisāb = ḏayl-uš šamsīya = al- masā’il-us sit(ریاضیات)

آذری طوسی ، حمزه بن علی ، 784 - 866 قمری
āzarī tūsī, hamzat-ebn-e ‘alī (1383 - 1462)