الاعتقادات | al-e‘teqādāt(کلام و اعتقادات)

ابن غانم ، عبدالسلام بن احمد، - 678 قمری
ebn-e qānem, ‘abd-os-salām ebn-e ahmad (-1280)


مفاخره اللیل و النهار | mufāxira-tul layl-i wa-n nahār(ادبیات)

ابن غانم ، عبدالسلام بن احمد، - 678 قمری
ebn-e qānem, ‘abd-os-salām ebn-e ahmad(- 1280)


اصل سلام بن ابی عمره = کتاب سلام بن ابی عمره | aṣl-u salām-i-bn-i abī ‘umra = k.-u salām-i-bn-i abī ‘umra(حدیث)

خراسانی کوفی ، سلام بن ابی عمره ، ق 3 قمری
xorāsānī-ye kūfī, salām ebn-e abī ‘omre (- 9c)


هزار مساله = داستان عبداالله بن سلام = مسائل عبداالله بن سلام = مسائل ابن سلام | hezār mas’ale = dāstān-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ebn-e salām(کلام و اعتقادات ، حدیث)هزار مساله = داستان عبداالله بن سلام = مسائل عبداالله بن سلام = مسائل ابن سلام | hezār mas’ale = dāstān-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ebn-e salām(کلام و اعتقادات ، حدیث)هزار مساله = داستان عبداالله بن سلام = مسائل عبداالله بن سلام = مسائل ابن سلام | hezār mas’ale = dāstān-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ebn-e salām(کلام و اعتقادات ، حدیث)هزار مساله = داستان عبداالله بن سلام = مسائل عبداالله بن سلام = مسائل ابن سلام | hezār mas’ale = dāstān-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ebn-e salām()

درویش ، ابوالحسن بن محمد هاشم
darvīš, ab-ol-hasan ebn-e mohammad hāšem


العقل و الجهل و اسرار الائمه علیهم السلام | al-‘aql wa-l jahl wa asrār-ul ’a’imma ‘alay-him-us- salām(حدیث)

قپانی ، ابراهیم بن احمد، ق 12 قمری
qapānī, ebrāhīm ebn-e ahmad (- 18c)


مجمع الانوار فی ترجمه عیون الاخبار الرضا علیه السلام | majma‘-ol anvār fī t.-e ‘oyūn-ol axbār-er rezā ‘alayh- es-salām(حدیث)

اصفهانی ، احمد بن ابی تراب ، ق 14 قمری
esfahānī,ahmad ebn-e abī torāb ( - 20c)


کارآموزی هواناوی | kārāmūzī-ye havānāvī(متفرقه)

رزم آرا، علی ، 1280 - 1329 شمسی
razm ārā, ‘alī (1901 - 1950)