دیوان ابن النبیه | d.-u ibn-in nabīya(شعر)

ابن نبیه ، علی بن محمد، - 619 قمری
ebn-e nabīya, ‘alī ebn-e mohammad ( - 1223)


شرح التفاسیر | dezfūlī, mohammad taqī ebn-e ‘alī (1808 - 1878)(تفسیر)المعرفه فی فرائض المیراث | al-ma‘rifa fī farā’i۵-il mīrāṯ(فقه)

مازنی ، سالم بن بدران ، - 619 ؟ قمری
māzenī, sālem ebn-e badrān(- 1223)


شرح مقامات الحریری | š.-u maqāmāt-il-ḥarīrī(ادبیات)

شریشی ، احمد بن عبدالمومن ، 557 - 619 قمری
šarīsī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-mo’men (1163 - 1223)


شرح مقامات الحریری | š.-u maqāmāt-il-ḥarīrī(ادبیات)

شریشی ، احمد بن عبدالمومن ، 557 - 619 قمری
šarīsī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-mo’men (1163 - 1223)


شرح مقامات الحریری | š.-u maqāmāt-il-ḥarīrī(ادبیات)

شریشی ، احمد بن عبدالمومن ، 557 - 619 قمری
šarīsī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-mo’men (1163 - 1223)


راحله المعاد | rāhelat-ol ma‘ād(دعا)

موسوی شیرازی ، محمد رضا بن اسماعیل ، 1223 - 1302 قمری
mūsavī šīrāzī, mohammad rezā ebn-e esmā‘īl (1808 - 1885)


الانوار الرضویه | al-anwār-ur raḍawīyya(فقه)

موسوی شیرازی ، رضا بن اسماعیل ، 1223 - 1302 قمری
mūsavī šīrāzī, rezā ebn-e esmā‘īl (1808-1885)


کفایه الخصام فی فضائل الامام | kifāyat-ut xiṣām fī fazā’el-il imām(حدیث)

دزفولی ، محمد تقی بن علی ، 1223 - 1295 قمری
dezfūlī, mohammad taqī ebn-e ‘alī (1808 - 1878)


نخبه المسائل و نبذه الدعوات | noxbat-ol masā’el va nabzat-od da‘avāt(دعا)

موسوی شیرازی ، محمد رضا بن اسماعیل ، 1223 - 1302 قمری
mūsavī šīrāzī, mohammad rezā ebn-e esmā‘īl (1808- 1885)