مسند عبد بن حمید (منتخب ) | musnad-u ‘abd ibn-i ḥamīd (mn.)(حدیث)

ابن مبرد، یوسف بن حسن ، 840 - 909 قمری
ebn-e mebrad, yūsof ebn-e hasan (1437 - 1504)

ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﻛﺴﻲ (۲۴۹) ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﺴﺎﻧﻴﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺟﻤ ﻊﺁﻭﺭﻱ ﻧﻤ?

بحر الدرر = حدائق الحقایق فی کشف اسرار الدقایق = احسن القصص = تفسیر سوره یوسف | bahr-od dorar = hadā’eq-ol haqāyeq fī kašf-e asrār-ed daqāyeq = ahsan-ol qesas = tafsīr-e sūre-ye yūsof(تفسیر)

فراهی ، معین الدین بن محمد، - 909 ؟ قمری
farāhī, mo‘īn-od-dīn ebn-e mohammad (- 1504)


بحر الدرر = حدائق الحقایق فی کشف اسرار الدقایق = احسن القصص = تفسیر سوره یوسف | bahr-od dorar = hadā’eq-ol haqāyeq fī kašf-e asrār-ed daqāyeq = ahsan-ol qesas = tafsīr-e sūre-ye yūsof(تفسیر)

فراهی ، معین الدین بن محمد، - 909 ؟ قمری
farāhī, mo‘īn-od-dīn ebn-e mohammad (- 1504)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)


الانوار البدریه لکشف شبه القدریه | al-anwār-ul badrīya li-kašf-i šubhat-il qadrīya(کلام و اعتقادات)

مهلبی حلبی ، حسن بن محمد، - 840 ؟ قمری
mohallabī halabī, hasan ebn-e mohammad (- 1437)