دیوان ابن معتوق | d.-u ibn-i ma‘tūq(شعر)

ابن معتوق ، شهاب الدین ، 1025 - 1087 قمری
ebn-e ma‘tūq, šahāb-od-dīn (1616 - 1677)


شرح العوامل المائه = شرح العوامل للجرجانی | š.-ul ‘awāmil-il mi’a = š.-ul ‘awāmil li-l-jurjānī(نحو)

کورانی ، ابراهیم بن حسن ، 1025 - 1101 قمری
kūrānī, ebrāhīm ebn-e hasan (1616 - 1690)


ترجمه شهاب بن عبدربه = تحقیق احوال شهاب بن عبدربه | t.-u šahāb ibn-i ‘abd-i-rabb-i-h = taḥqīq-u aḥwāl-i šahāb ibn-i ‘abd-i-rabb-i-h(رجال)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


ضوء الشهاب | ḍaw’-uš šahāb(حدیث)شرح شهاب الاخبار | š.-e šahāb-ol-axbār(شرح حدیث)شرح شهاب الاخبار | š.-e šahāb-ol-axbār(شرح حدیث)شهاب و التهاب | šahāb va eltehāb(کلام و اعتقادات)تقلید المیت | torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)(فقه)حاشیه شرح منهاج الطالبین | ḥāšīyat-u š.-i minhāj-iṭ ṭālibīn(فقه)

شهاب الدین بن عبدالحی ، قمری
šahāb-od-dīn ebn-e ‘abd-ol-hayy


الفوائد و النکات | al-fawā’id wa-n nukāt(لغت)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)