دیوان ابن حسام | dīvan-e ebn-e hosām(شعر)

ابن حسام ، محمد بن حسام الدین ، - 875 ؟ قمری
ebn-e hosām, mohammad ebn-e hosām-od-dīn (- 1471)


دیوان ابن حسام | dīvan-e ebn-e hosām(شعر)

ابن حسام ، محمد بن حسام الدین ، - 875 ؟ قمری
ebn-e hosām, mohammad ebn-e hosām-od-dīn (- 1471)


خاورنامه = خاوران نامه | xāvar-nāme = xāvarān-nāme(شعر، تاریخ معصومین)

ابن حسام ، محمد بن حسام الدین ، - 875 ؟ قمری
ebn-e hosām, mohammad ebn-e hosām-od-dīn (- 1471)


عوامل منظوم = المائه العامله | ‘avāmel-e manzūm = al-me’at-ol ‘āmela(نحو، شعر)

ابن حسام ، محمد بن حسام الدین ، - 875 ؟ قمری
ebn-e hosām, mohammad ebn-e hosām-od-dīn (- 1471)


عوامل منظوم = المائه العامله | ‘avāmel-e manzūm = al-me’at-ol ‘āmela(نحو، شعر)

ابن حسام ، محمد بن حسام الدین ، - 875 ؟ قمری
ebn-e hosām, mohammad ebn-e hosām-od-dīn (- 1471)


عوامل منظوم = المائه العامله | ‘avāmel-e manzūm = al-me’at-ol ‘āmela(نحو، شعر)

ابن حسام ، محمد بن حسام الدین ، - 875 ؟ قمری
ebn-e hosām, mohammad ebn-e hosām-od-dīn (- 1471)


دیوان حسام چورسی | d.-e hosām-e čorasī(شعر)

حسام چورسی ، محمد علی ، - 1365 قمری
hosām-e čorasī, mohammad ‘alī ( - 1946)


دیوان حاجری = دیوان حسام اربلی | d.-e hājerī = d.-e hosām-e erbelī(شعر)

حسام اربلی ، عیسی بن سنجر، 582 - 632 قمری
hosām-e erbelī, ‘īsā ebn-e sanjar (1187 - 1235)


آل محمد «ص » | āl-e mohammad(فضایل و مناقب ، حدیث)

مردی جراحی ، حسام الدین
mardī jarrāhī, hosām-od-dīn


کنز اللطائف | kanz-ol latā’ef(انشاء)

حسام خویی ، حسن بن عبدالمومن ، - 984 ؟ قمری
hosām-e xū’ī, hasan ebn-e ‘abd-ol-mo’men(- 1577)