دیوان ابن حمدیس | d.-u ibn-i ḥamdīs(شعر)

ابن حمدیس ، عبدالجبار بن ابی بکر، 446؟ - 527 قمری
ebn-e hamdīs, ‘abd-ol-jabbār ebn-e abī bakr (1055 - 1134)


دیوان ازرقی هروی | d.-e azraqī-ye heravī(شعر)

ازرقی ، ابوبکر بن اسمعیل ، - 527 قمری
azraqī, ābū-bakr ebn-e esmā‘īl ( - 1134)


الاعتقادات | al-e‘teqādāt(کلام و اعتقادات)

دراری ، عبدالجبار بن احمد
darārī, ‘abd-ol-jabbār ebn-e ahmad


شرح الاصول الخمسه | š.-ul uṣūl-il xamsa(کلام و اعتقادات)

همدانی ، عبدالجبار بن احمد، 359 - 415 قمری
hamadānī, ‘abd-ol-jabbār ebn-e ahmad (971 - 1025)


المجموع فی المحیط بالتکلیف | al-majmū‘ fi-l muḥīṭ bi-t-taklīf(کلام و اعتقادات)

همدانی ، عبدالجبار بن احمد، 359 - 415 قمری
hamadānī, ‘abd-ol-jabbār ebn-e ahmad (971 - 1025)


دره الغواص فی اوهام الخواص | durrat-ul ġawwāṣ fī awhām-il xawāṣ(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


دره الغواص فی اوهام الخواص | durrat-ul ġawwāṣ fī awhām-il xawāṣ(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


دره الغواص فی اوهام الخواص | durrat-ul ġawwāṣ fī awhām-il xawāṣ(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


الجعل (رساله در) | al-ja‘l (r. dar)(فلسفه)

اردستانی ، محمد صادق ، - 1134 قمری
ardestānī, mohammad sādeq (- 1722)


الجعل (مراسله در) | al-ja‘l (morāsele dar)(فلسفه)

اردستانی ، محمد صادق ، - 1134 قمری
ardestānī, mohammad sādeq (- 1722)