دیوان ابن فارض | d.-u ibn-i fāriḍ(شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


دیوان ابن فارض | d.-u ibn-i fāriḍ(شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


دیوان ابن فارض | d.-u ibn-i fāriḍ(شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


القصیده الخمریه = قصیده میمیه | al-qaṣīda-tul xamrīyya = qasīda-ye mīmīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


القصیده الخمریه = قصیده میمیه | al-qaṣīda-tul xamrīyya = qasīda-ye mīmīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


القصیده التائیه = نظم السلوک = نظم الدرر = التائیه فی التصوف | al-qaṣīdat-ut tā’īya = naẓm-us sulūk = naẓm-ud durar = at-tā’īya fi-t taṣawwuf(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


القصیده التائیه = نظم السلوک = نظم الدرر = التائیه فی التصوف | al-qaṣīdat-ut tā’īya = naẓm-us sulūk = naẓm-ud durar = at-tā’īya fi-t taṣawwuf(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


مشارب الاذواق = شرح قصیده خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه ابن فارض | mašāreb-ol azvāq = š.-e qasīde-ye xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye ebn-e fārez(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲ﻕ) ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻮﺭﺍﷲ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴ??

دیوان غیاثی | d. qīyāsī(شعر)

بدخشانی ، غیاث الدین ، - 1181 قمری
badaxšānī, qīyās-od-dīn (- 1768)


العلم طریق | al-‘ilm-u ṭarīq(اخلاق)

زیدی ، جعفر بن احمد، - 576 قمری
zeydī, ja‘far ebn-e ahmad (- 1181)