دعاء جوشن کبیر | du‘ā’-i jawšan kabīr(دعا)دعاء جوشن کبیر | du‘ā’-i jawšan kabīr(دعا)دعاء جوشن کبیر | du‘ā’-i jawšan kabīr(دعا)الاصل الکبیر = کتاب اصول کبیر | al-aṣl-ul-kabīr = k.-e osūl-e kabīr(کیمیا)

ابن وحشیه ، احمد بن علی ، - 296 قمری
ebn-e vahšīya, ahmad ebn-e ‘alī (- 910)


ملتقطات من التفسیر الکبیر | multaqatāt-un min-at tafsīr-il kabīr(تفسیر)ملتقطات من التفسیر الکبیر | multaqatāt-un min-at tafsīr-il kabīr(تفسیر)خواص دعای جوشن کبیر | xavas-e do‘ā-ye jowšan kabīr(دعا)وصیت نامه پطر کبیر (ترجمه ) | vasīyyat-nāme-ye petr-e kabīr(حکومت و سیاست)جفر کبیر | jafr-e kabīr(جفر)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


الخواص الکبیر | al-xawāṣ-ul kabīr(کیمیا)

جابر بن حیان ، 120 - 198 ؟ قمری
jāber ebn-e hayyān (739 - 814)