دور الاحباب از برای صالحان لباب | dowr-ol ahbāb az barāye sālehān-e lobāb(مواعظ)لب لباب معنوی = لب لباب مثنوی | lobb-e lobāb-e ma‘navī = lobb-e lobāb-e masnavī(عرفان و تصوف ، شعر)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī(- 1505)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﺜﻨﻮﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ؛ ﻣﻮﻟﻮﯼ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ (۶۰۴ - ۶۷۲ﻕ) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۷۵ﻕ ﮐﺎﺷﻔﻲ، ﺍﻭﻝ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻼﻱ

لب لباب معنوی = لب لباب مثنوی | lobb-e lobāb-e ma‘navī = lobb-e lobāb-e masnavī(عرفان و تصوف ، شعر)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī(- 1505)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﺜﻨﻮﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ؛ ﻣﻮﻟﻮﯼ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ (۶۰۴ - ۶۷۲ﻕ) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۷۵ﻕ ﮐﺎﺷﻔﻲ، ﺍﻭﻝ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻼﻱ

خواص اجناس و معجونها برای معالجه امراض | xavas-e ajnās va ma‘jūn-hā barāye mo‘āleje-ye amrāz(طب)تحفه الاحباب = فرهنگ تحفه الاحباب = فرهنگ اوبهی | tohfat-ol ahbāb = farhang-e tohfat-ol ahbāb = farhang-e awbahī(لغت)

حافظ اوبهی ، سلطانعلی ، ق 10 قمری
hāfez-e awbahī, soltān‘alī (-16c)


کنز الاحباب | kanz-ol ahbāb(رمل)

رمال اصفهانی ، زین العابدین بن قاسم ، ق 11 قمری
rammāl esfahānī, zeyn-ol-‘ābedīn ebn-e qāsem(- 17c)


کنز الاحباب | kanz-ol ahbāb(رمل)

رمال اصفهانی ، زین العابدین بن قاسم ، ق 11 قمری
rammāl esfahānī, zeyn-ol-‘ābedīn ebn-e qāsem(- 17c)


تحفه الاحباب | tuḥfat-ul aḥbāb(اصول فقه)

آصف الضریر، عبدالوحید بن محمد حسن ، ق 13 قمری
āsef-oz-zarīr, ‘abd-ol-vahīd ebn-e mohammad hasan (- 19c)


نزهه الکتاب و تحفه الاحباب | nozhat-ol kottāb va tohfat-ol ahbāb(ادبیات)

حسام خویی ، حسن بن عبدالمومن ، 7 قمری
hosām-e xū’ī, hasan ebn-e ‘abd-ol-mo’men (13c -)


تذکره الاحباب | tazkerat-ol ahbāb(فقه)

نراقی ، احمد بن محمد مهدی ، 1185؟ - 1245 ؟ قمری
narāqī, ahmad ebn-e mohammad mahdī (1772-1830)