دهلی کی مسلمانون کی رسمین (آداب مسلمانان دهلی ) | dehlī kī mosalmānūn kī rasmīn (ādāb-e mosalmānān-e dehlī)(آداب و سنن)

دهلوی ، احمد
Dehlavī, ahmad


آداب البحث = آداب بحث و مناظره = زبده = رساله فی الاداب | ādāb-ol bahs = ādāb-e bahs va monāzere = zobde = r. f-el ādāb(منطق)

بقال ، شرف الدین حسن شاه ، - 905 ق
baqqāl, šaraf-od-dīn hasan šāh (-1499)


راه عملی تقریب بین مسلمانان جهان | rāh-e ‘amalī-ye taqrīb beyn-e mosalmānān-e jahān(کلام و اعتقادات)

علامه حائری مازندرانی ، محمد صالح بن فضل االله، 1297 - 1391 قمری
‘allāme hā’erī māzandarānī, mohammad sāleh ebn-e fazl-ol-lāh (1880 - 1971)


الرساله الحنفیه فی علم الاداب = شرح آداب البحث = حاشیه آداب البحث = آدابیه | ar-r.-ul ḥanafīyya fī ‘ilm-il ādāb = š.-u ādāb-il baḥṯ = ḥāšīyat-u ādāb-il baḥṯ = ādābīye(منطق)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad (- 16c)


الرساله الحنفیه فی علم الاداب = شرح آداب البحث = حاشیه آداب البحث = آدابیه | ar-r.-ul ḥanafīyya fī ‘ilm-il ādāb = š.-u ādāb-il baḥṯ = ḥāšīyat-u ādāb-il baḥṯ = ādābīye(منطق)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad (- 16c)


الرساله الحنفیه فی علم الاداب = شرح آداب البحث = حاشیه آداب البحث = آدابیه | ar-r.-ul ḥanafīyya fī ‘ilm-il ādāb = š.-u ādāb-il baḥṯ = ḥāšīyat-u ādāb-il baḥṯ = ādābīye(منطق)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad (- 16c)


الرساله الحنفیه فی علم الاداب = شرح آداب البحث = حاشیه آداب البحث = آدابیه | ar-r.-ul ḥanafīyya fī ‘ilm-il ādāb = š.-u ādāb-il baḥṯ = ḥāšīyat-u ādāb-il baḥṯ = ādābīye(منطق)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad (- 16c)


الرساله الحنفیه فی علم الاداب = شرح آداب البحث = حاشیه آداب البحث = آدابیه | ar-r.-ul ḥanafīyya fī ‘ilm-il ādāb = š.-u ādāb-il baḥṯ = ḥāšīyat-u ādāb-il baḥṯ = ādābīye(منطق)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad (- 16c)


شرح آداب البحث و المناظره = شرح آداب الفاضل شمس = المستقصی فی آداب البحث | š.-u ādāb-il baḥṯ wa-l munāẓara = š.-u ādāb-il fāḍil šams = al-mustaqṣā fī ādāb-il baḥṯ(منطق)

شیروانی ، کمال الدین مسعود، - 905 قمری
šīrvānī, kamāl-od-dīn mas‘ūd (- 1500)


الادب الکبیر = کتاب الاداب | al-adab-ul kabīr = k.-ul ādāb(اخلاق)

ابن مقفع ، عبداالله بن دادویه ، 106؟ - 145 ؟ قمری
ebn-o moqaffa‘ ،‘abd-ol-lāh-e-bn-e dādvay (725 - 763)