حکم الریاضی | hokm-or rīyāzī(هیئت)

دهلوی ، محمد زمان بن محمد صادق ، ق 12 قمری
dehlavī, mohammad zamān ebn-e mohammad sādeq ( - 18c)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


احوال مهدی آخر الزمان | ahvāl-e mahdī-ye āxar-oz-zamān = al-burhān fī ‘alāmāt mahdīyy āxir-iz-zamān(کلام و اعتقادات)

متقی ، علی بن حسام الدین ، 888 - 975 قمری
mottaqī, ‘alī ebn-e hesām-od-dīn (1484 - 1568)


منتخب بدیعیات بدیع الزمان | mn.-e badī‘īyāt-e badī‘-oz-zamān()

بدیع الزمان همدانی ، احمد بن حسین ، 358 - 398 قمری
badī‘-oz-zamān-e hamedānī, ahmad ebn-e hoseyn (970 - 1008)


حاشیه حاشیه آقا جمال علی حاشیه الخفری علی شرح التجرید = زمان موهوم (رساله در اثبات ... ) | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i āqā jamāl ‘alā ḥāšīyat-il xafrī ‘alā š.- it tajrīd = zamān-e mawhūm (r. dar esbāt)(کلام و اعتقادات)

اصفهانی ، محمد بن محمد زمان ، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad ebn-e mohammad zamān (- 18c)


تکمله هندی | takmele-ye hendī(طب)

دهلوی ، اهل االله بن عبد الرحیم ، - 1193 قمری
dehlavī, ahl-o-llāh ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 1779)


صبح صادق | sobh-e sādeq(ن امه نگاری)

صبح صادق
sobh-e sādeq


النزهه الاثنی عشریه | an-nozhat-ol esnā ‘ašarīye(کلام و اعتقادات)

کشمیری دهلوی ، محمد بن عنایت احمد، - 1235 قمری
kešmīrī dehlavī,mohammad ebn-e ‘enāyat ahmad(- 1820)


شمس الضحی | šams-uḍ ḍuḥā(شعر، تاریخ معصومین)

فقیر دهلوی ، میرشمس الدین ، 1115 - 1183 قمری
faqīr-e dehlavī, mīr-šams-od-dīn (1704 - 1770)