رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)

دیلمقانی ، بخشعلی ، قمری
daylamaqānī, baxš‘alī