حساب | hesāb(ریاضیات)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


نور الهدایه | nūr-ol hedāya(کلام و اعتقادات)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


نور الهدایه | nūr-ol hedāya(کلام و اعتقادات)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


نور الهدایه | nūr-ol hedāya(کلام و اعتقادات)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


شرح بیت «پیر ما گفت ...» | š.-e beyt-e «pīr-e mā goft ...»(عرفان و تصوف)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


نور الهدایه | nūr-ol hedāya(کلام و اعتقادات)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


انموذج العلوم | unmūḏaj-ul ‘ulūm(چند دانشی)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427-1503)


تتمه شرح الزوراء | tatimmat-u š.-iz zawrā’(فلسفه)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427-1503)


انموذج العلوم | unmūḏaj-ul ‘ulūm(چند دانشی)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427-1503)


انموذج العلوم | unmūḏaj-ul ‘ulūm(چند دانشی)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427-1503)