کیفیت نسبتهای میان دوایر عظام مشهوره = دوائر عظام | keyfīyat-e nesbat-hā-ye mīyān-e davāyer-e ‘ezām-e mašhūre = davā’er-e ‘ezām(ریاضیات)

؟ گنابادی ، مظفر بن محمد قاسم ، 970؟ - 1031؟ قمری
gonābādī, mozaffar ebn-e mohammad qāsem (1563- 1622)


دوائر عظام | davā’er-e ‘ezām(ریاضیات)