دستور الشعراء | dastūr-oš šo‘arā’(ادبیات)

مازندرانی ، محمد، - 1061 قمری
māzandarānī, mohammad (- 1651)


دستور الشعراء | dastūr-oš šo‘arā’(ادبیات)

مازندرانی ، محمد، - 1061 قمری
māzandarānī, mohammad (- 1651)


انیس الشعراء = رئیس الشعرا | anīs-oš šo‘arā’ = ra’īs-oš šo‘arā(عروض و قافیه)

ابن معروف ، محمد بن عبدالخالق ، ق 9 قمری
ebn-e ma‘rūf, mohammad ebn-e ‘abd-ol-xāleq (- 15c)


انیس الشعراء = رئیس الشعرا | anīs-oš šo‘arā’ = ra’īs-oš šo‘arā(عروض و قافیه)

ابن معروف ، محمد بن عبدالخالق ، ق 9 قمری
ebn-e ma‘rūf, mohammad ebn-e ‘abd-ol-xāleq (- 15c)


دیوان محمود ملک الشعرا | d.-e mahmūd-e malek-oš-šo‘arā(شعر)

محمود خان ملک الشعراء، محمود بن محمد حسین ، 1228 - 1311 قمری
mahmūd xān malek-oš-šo‘arā’, mahmūd ebn-e mohammad hoseyn (1813 - 1894)


مجمع الشعراء | majma‘-oš šo‘arā’(شعر)تاریخ شعرا | tārīx-e šo‘arā(تراجم)تذکره شعرا | tazkere-ye šo‘arā(تراجم)تذکره شعرا | tazkere-ye šo‘arā(تراجم)تذکره شعرا | tazkere-ye šo‘arā(تراجم)