دستورالعمل | dastūr-ol-‘amal(گوناگون)کتابچه دستور العمل | ketābče dastūr-ol ‘amal(اسناد)کتابچه دستورالعمل دارالخلافه طهران | ketābče-ye dastūr-ol-‘amal dār-ol-xelāfe-ye tehrān(اسناد)دفتر دستورالعمل مالیه سراب | daftar-e dastūr-ol-‘amal-e mālīye-ye sarāb(نامه نگاری)رساله عملیه = احکام نماز و روزه و ... = دستورالعمل | r.-ye-‘amalīyya = ahkām-e namāz va rūza va ... = dastūr-ol-‘amal(فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


قواعد زبان فارسی = دستور العمل = جامع قواعد مضبوط | qavā‘ed-e zabān-e fārsī = dastūr-ol ‘amal = jāme‘ qavā‘ed-e mazbūt(دستور زبان)

هانسوی ، عبد الواسع ، ق 12 قمری
hānsavī, ‘abd-ol-vāse‘(- 18c)


اقبال الاعمال = الاقبال بالاعمال الحسنه فیما یعمل مره واحده فی السنه = الاقبال بصالح الاعمال | iqbāl-ul a‘māl = al-iqbāl bi-l-a‘māl-il ḥasana fīmā ya‘mal marrat-an wāḥida fi-s sana = al-iqbāl bi-ṣāliḥ-il a‘māl(دعا)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194-1266)


اقبال الاعمال = الاقبال بالاعمال الحسنه فیما یعمل مره واحده فی السنه = الاقبال بصالح الاعمال | iqbāl-ul a‘māl = al-iqbāl bi-l-a‘māl-il ḥasana fīmā ya‘mal marrat-an wāḥida fi-s sana = al-iqbāl bi-ṣāliḥ-il a‘māl(دعا)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194-1266)


اقبال الاعمال = الاقبال بالاعمال الحسنه فیما یعمل مره واحده فی السنه = الاقبال بصالح الاعمال | iqbāl-ul a‘māl = al-iqbāl bi-l-a‘māl-il ḥasana fīmā ya‘mal marrat-an wāḥida fi-s sana = al-iqbāl bi-ṣāliḥ-il a‘māl(دعا)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194-1266)


ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (ترجمه ) | ṯawāb-ul a‘māl wa ‘iqāb-ul a‘māl (t.)(حدیث)