دستور الوزراء | dastūr-ol vozarā’(تراجم)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ،880 - 942قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


دستور الوزراء | dastūr-ol vozarā’(تراجم)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ،880 - 942قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


دستور الوزراء | dastūr-ol vozarā’(تراجم)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ،880 - 942قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


تاریخ وزرا | tārīx-e vozarā(تراجم)

افضل الملک ، غلامحسین بن مهدی ، 1279 - 1348 قمری
afzal-ol-molk, qolām-hoseyn ebn-e mahdī (1863-1930)


دستورالعمل | dastūr-ol-‘amal(گوناگون)کتابچه دستور العمل | ketābče dastūr-ol ‘amal(اسناد)کتابچه دستورالعمل دارالخلافه طهران | ketābče-ye dastūr-ol-‘amal dār-ol-xelāfe-ye tehrān(اسناد)دفتر دستورالعمل مالیه سراب | daftar-e dastūr-ol-‘amal-e mālīye-ye sarāb(نامه نگاری)دستور الشعراء | dastūr-oš šo‘arā’(ادبیات)

مازندرانی ، محمد، - 1061 قمری
māzandarānī, mohammad (- 1651)


دستور نامه نگاری | dastūr-e nāme-negārī(انشاء)

شرف الدین علی یزدی ، - 858 قمری
šaraf-od-dīn ‘alī-ye yazdī (- 1454)