دستور الوزاره = نصایح نظام الملک = پند نامه = وصیت نامه | dastūr-ol vezāre = nasāyeh-e nezām-ol-molk = pand- nāme = vasīyyat-nāme(اخلاق)

نظام الملک ، حسن بن علی ، 408 - 485 قمری
nezām-ol-molk, hasan ebn-e ‘alī (1018 - 1093)


دستور الوزاره = نصایح نظام الملک = پند نامه = وصیت نامه | dastūr-ol vezāre = nasāyeh-e nezām-ol-molk = pand- nāme = vasīyyat-nāme(اخلاق)

نظام الملک ، حسن بن علی ، 408 - 485 قمری
nezām-ol-molk, hasan ebn-e ‘alī (1018 - 1093)


پندنامه = صد پند = نصایح لقمان = اندرزنامه | pand-nāme = sad pand = nasāyeh-e loqmān = andarz- nāme(اخلاق)

لقمان
loqmān


پندنامه = صد پند = نصایح لقمان = اندرزنامه | pand-nāme = sad pand = nasāyeh-e loqmān = andarz- nāme(اخلاق)

لقمان
loqmān


صد پند = نصایح لقمان | sad pand = nasāyeh-e loqmān(اخلاق)

لقمان
loqmān


تحفه بهائی = منشات = ترسل | tohfe-ye bahā’ī = monšaāt = tarassol(نامه نگاری ، اخلاق ، آداب و سنن)

ابرقوهی ، اسماعیل بن نظام الملک ، ق 8 قمری
abarqūhī, esmā‘īl ebn-e nezām-ol-molk (-14c)


طب منظوم = ده پند ارسطو = منظومه طبی = نصایح حکماء فی الحکمه = رساله منظوم طب | tebb-e manzūm = dah pand-e arastū = manzūme-ye tebbī = nasāyeh-e hokamā’ fe-l hekma = r. manzūm-e tebb(طب ، شعر)

بزرگمهر
bozorgmehr


تعبیر سلطانی = تعبیرنامه = کنز الرویای مامونی | ta‘bīr-e soltānī = ta‘bīr-nāme = kanz-or ro’yā-ye ma’mūnī(خوابگزاری)

ابرقوهی ، اسماعیل بن نظام الملک ، ق 8 قمری
abarqūhī, esmā‘īl ebn-e nezām-ol-molk ( - 14c)


حسنیه | hosnīye(طب)

سعد الملک
sa‘d-ol-molk


شرح وصیت امیرالمومنین به فرزندش حسن بن علی (ع ) | š.-e vasīyyat-e amīr-al-mo’menīn be farzandaš hasan ebn-e ‘alī(اخلاق)