دستور الملوک | dastūr-ol molūk(اخلاق)

مستوفی الممالک ، محمد رفیع ، ق 12 قمری
mostaofī-ol-mamālek, mohammad rafī‘ (- 18c)


تحفه الملوک = هدیه الملوک و هدایه السلوک = نصیحه الملوک | tohfat-ol molūk = hedyat-ol molūk va hedāyat-os solūk = nasīhat-ol molūk(اخلاق)

اصفهانی ، علی بن ابی فحص ، ق 8 قمری
esfahānī, ‘alī ebn-e abī fahs (-14c)


کلام الملوک ملوک الکلام = خاقانیه = تاریخ قاجاریان | kalām-ol molūk molūk-ol kalām = xāqānīye = tārīx-e qājārīyān(تاریخ ایران)

صاحب مازندرانی ، محمد تقی بن محمد زکی - 1256 قمری
sāheb-e māzandarānī, mohammad taqī ebn-e mohammad zakī (-1840)


تحفه الوزراء = تحفه الملوک = چهل باب = تحفه انوار = نصایح الملوک = رساله ای در اخلاق | tohfat-ol vozarā’ = tohfat-ol molūk = čehel bāb = tohfe-ye anvār = nasāyeh-ol molūk = r.-ī dar axlāq(اخلاق)

اصفهانی ، جلال الدین محمد، ق 7 قمری
esfahānī, jalāl-od-dīn mohammad (-13c)


تحفه الوزراء = تحفه الملوک = چهل باب = تحفه انوار = نصایح الملوک = رساله ای در اخلاق | tohfat-ol vozarā’ = tohfat-ol molūk = čehel bāb = tohfe-ye anvār = nasāyeh-ol molūk = r.-ī dar axlāq(اخلاق)

اصفهانی ، جلال الدین محمد، ق 7 قمری
esfahānī, jalāl-od-dīn mohammad (-13c)


تحفه الوزراء = تحفه الملوک = چهل باب = تحفه انوار = نصایح الملوک = رساله ای در اخلاق | tohfat-ol vozarā’ = tohfat-ol molūk = čehel bāb = tohfe-ye anvār = nasāyeh-ol molūk = r.-ī dar axlāq(اخلاق)

اصفهانی ، جلال الدین محمد، ق 7 قمری
esfahānī, jalāl-od-dīn mohammad (-13c)


المعجم فی تاریخ ملوک العجم = المعجم فی آثار ملوک العجم = تاریخ معجم | al-mo‘jam fī tārīx-e molūk-el ‘ajam = al-mo‘jam fī āsār-e molūk-el ‘ajam = tārīx-e mo‘jam(تاریخ ایران)

شرف الدین قزوینی ، فضل االله بن عبداالله، 660 - 740 ؟ قمری
šaraf-od-dīn-e qazvīnī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1262 - 1340)


المعجم فی تاریخ ملوک العجم = المعجم فی آثار ملوک العجم = تاریخ معجم | al-mo‘jam fī tārīx-e molūk-el ‘ajam = al-mo‘jam fī āsār-e molūk-el ‘ajam = tārīx-e mo‘jam(تاریخ ایران)

شرف الدین قزوینی ، فضل االله بن عبداالله، 660 - 740 ؟ قمری
šaraf-od-dīn-e qazvīnī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1262 - 1340)


المعجم فی تاریخ ملوک العجم = المعجم فی آثار ملوک العجم = تاریخ معجم | al-mo‘jam fī tārīx-e molūk-el ‘ajam = al-mo‘jam fī āsār-e molūk-el ‘ajam = tārīx-e mo‘jam(تاریخ ایران)

شرف الدین قزوینی ، فضل االله بن عبداالله، 660 - 740 ؟ قمری
šaraf-od-dīn-e qazvīnī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1262 - 1340)


المعجم فی تاریخ ملوک العجم = المعجم فی آثار ملوک العجم = تاریخ معجم | al-mo‘jam fī tārīx-e molūk-el ‘ajam = al-mo‘jam fī āsār-e molūk-el ‘ajam = tārīx-e mo‘jam(تاریخ ایران)

شرف الدین قزوینی ، فضل االله بن عبداالله، 660 - 740 ؟ قمری
šaraf-od-dīn-e qazvīnī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1262 - 1340)