دستور زبان | dastūr-e zabān(دستور زبان)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (- 20c)


قواعد زبان فارسی = دستور العمل = جامع قواعد مضبوط | qavā‘ed-e zabān-e fārsī = dastūr-ol ‘amal = jāme‘ qavā‘ed-e mazbūt(دستور زبان)

هانسوی ، عبد الواسع ، ق 12 قمری
hānsavī, ‘abd-ol-vāse‘(- 18c)


خودآموز زبان فرانسه | xod-āmūz-e zabān-e farānse(زبان فرانسه)جواهر العقول فی مناظره الفار و السنور = پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش | javāher-ol ‘oqūl fī monāzerat-el fār va-s sennawr = pand-e ahl-e dāneš va hūš be zabān-e gorbe va mūš(داستان)

فراهانی ، جمال الدین محمد بن محمد، ق 12 قمری
Farāhānī, jamāl-od-dīn mohammad ebn-e mohammad (- 18c)


دستورالعمل | dastūr-ol-‘amal(گوناگون)کتابچه دستور العمل | ketābče dastūr-ol ‘amal(اسناد)کتابچه دستورالعمل دارالخلافه طهران | ketābče-ye dastūr-ol-‘amal dār-ol-xelāfe-ye tehrān(اسناد)دفتر دستورالعمل مالیه سراب | daftar-e dastūr-ol-‘amal-e mālīye-ye sarāb(نامه نگاری)دستور نامه نگاری | dastūr-e nāme-negārī(انشاء)

شرف الدین علی یزدی ، - 858 قمری
šaraf-od-dīn ‘alī-ye yazdī (- 1454)


دستور الشعراء | dastūr-oš šo‘arā’(ادبیات)

مازندرانی ، محمد، - 1061 قمری
māzandarānī, mohammad (- 1651)