شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)

دشت بیاضی ، محمد کریم بن فصیح الدین ، ق 10 قمری
dašt bayāzī, mohammad karīm ebn-e fasīh-od-dīn (- 16c)


شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)

دشت بیاضی ، محمد کریم بن فصیح الدین ، ق 10 قمری
dašt bayāzī, mohammad karīm ebn-e fasīh-od-dīn (- 16c)


شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)

دشت بیاضی ، محمد کریم بن فصیح الدین ، ق 10 قمری
dašt bayāzī, mohammad karīm ebn-e fasīh-od-dīn (- 16c)


شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)

دشت بیاضی ، محمد کریم بن فصیح الدین ، ق 10 قمری
dašt bayāzī, mohammad karīm ebn-e fasīh-od-dīn (- 16c)


شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)

دشت بیاضی ، محمد کریم بن فصیح الدین ، ق 10 قمری
dašt bayāzī, mohammad karīm ebn-e fasīh-od-dīn (- 16c)


الفصیح = اختیار فصیح الکلام | al-faṣīḥ = ixtīyār-u faṣīḥ-il kalām(لغت)

ثعلب ، احمد بن یحیی ، 200 - 291 قمری
sa‘lab, ahmad ebn-e yahyā (816 - 905)


مطلع الانوار = شرح بیست باب | matla‘-ol anvār = š.-e bīst bāb(اسطرلاب)

؟ نظامی بسطامی ، فصیح بن عبدالکریم ، ق 9 قمری
nezāmī bastāmī, fasīh ebn-e ‘abd-ol-karīm(- 15c)


تمام الفصیح = تمام فصیح الکلام | tamām-ul faṣīḥ = tamām-u faṣīḥ-il kalām(لغت)

رازی ، احمد بن فارس ، 326؟ - 395 ؟ قمری
rāzī, ahmad ebn-e fāres (939 - 1006)


الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم | aṣ-ṣirāṭ-ul mustaqīm ilā mustaḥaqqi-t taqdīm(کلام و اعتقادات)

بیاضی ، علی بن محمد، 791 - 877 قمری
bayāzī, ‘alī-ye-bn-e mohammad (1390 - 1473)


الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم | aṣ-ṣirāṭ-ul mustaqīm ilā mustaḥaqqi-t taqdīm(کلام و اعتقادات)

بیاضی ، علی بن محمد، 791 - 877 قمری
bayāzī, ‘alī-ye-bn-e mohammad (1390 - 1473)