دقائق المیزان فی مقادیر الاوزان (ترجمه ) | daqā’iq-ul mīzān fī maqādīr-il awzān (t.)(کیمیا)دقائق المیزان فی مقادیر الاوزان | daqā’iq-ul mīzān fī maqādīr-il awzān(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosrow (- 1610)


اوزان و مقادیر = رساله مقداریه = مقادیر الاوزان = میزان المقادیر | owzān va maqādīr = r.-ye meqdārīye = maqādīr-ol awzān = mīzān-ol maqādīr(فقه)

حسینی استرآبادی ، میر محمد مومن بن میر علی ، - 1034 قمری
hoseynī estarābādī, mīr mohammad mo’men ebn-e mīr ‘alī (- 1625)


الاوزان و المقادیر = میزان المقادیر = معرفه الاقدار = الاوزان و المقائیس = مقداریه | al-awzān wa-l maqādīr = mīzān-ul maqādīr = ma‘rifat- ul aqdār = al-awzān wa-l maqā’īs = meqdārīye(فقه ، ریاضیات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)


الاوزان و المقادیر = میزان المقادیر = معرفه الاقدار = الاوزان و المقائیس = مقداریه | al-awzān wa-l maqādīr = mīzān-ul maqādīr = ma‘rifat- ul aqdār = al-awzān wa-l maqā’īs = meqdārīye(فقه ، ریاضیات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)


الاوزان و المقادیر = میزان المقادیر = معرفه الاقدار = الاوزان و المقائیس = مقداریه | al-awzān wa-l maqādīr = mīzān-ul maqādīr = ma‘rifat- ul aqdār = al-awzān wa-l maqā’īs = meqdārīye(فقه ، ریاضیات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)


الاوزان و المقادیر = میزان المقادیر = معرفه الاقدار = الاوزان و المقائیس = مقداریه | al-awzān wa-l maqādīr = mīzān-ul maqādīr = ma‘rifat- ul aqdār = al-awzān wa-l maqā’īs = meqdārīye(فقه ، ریاضیات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)


الاوزان و المقادیر = میزان المقادیر = معرفه الاقدار = الاوزان و المقائیس = مقداریه | al-awzān wa-l maqādīr = mīzān-ul maqādīr = ma‘rifat- ul aqdār = al-awzān wa-l maqā’īs = meqdārīye(فقه ، ریاضیات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)


الاوزان و المقادیر = میزان المقادیر = معرفه الاقدار = الاوزان و المقائیس = مقداریه | al-awzān wa-l maqādīr = mīzān-ul maqādīr = ma‘rifat- ul aqdār = al-awzān wa-l maqā’īs = meqdārīye(فقه ، ریاضیات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)


الاوزان و المقادیر = میزان المقادیر = معرفه الاقدار = الاوزان و المقائیس = مقداریه | al-awzān wa-l maqādīr = mīzān-ul maqādīr = ma‘rifat- ul aqdār = al-awzān wa-l maqā’īs = meqdārīye(فقه ، ریاضیات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)