ذیل الحواشی | ḏayl-ul ḥawāšī(ادبیات)

دانش تبریزی ، لطفعلی بن محمد کاظم ، 1268 - 1350 قمری
dāneš-e tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e mohammad kāzem (1852 - 1932)


ایضاح الادب | īzāh-ol adab(ادبیات)

دانش تبریزی ، لطفعلی بن محمد کاظم ، 1268 - 1350 قمری
dāneš-e tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e mohammad kāzem (1852-1932)


شرح چکامه فارسی | š.-e čakāme-ye fārsī(انشاء)

دانش تبریزی ، لطفعلی بن محمد کاظم ، 1268 - 1350 قمری
dāneš-e tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e mohammad kāzem (1852 - 1932)


الروضه | ar-rawḍa(اخلاق)

تبریزی ، لطفعلی بن احمد، - 1262 قمری
tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e ahmad (- 1846)


طهارت و صلات = فقه عملی | tahārat va salāt = feqh-e ‘amalī(فقه)

مجتهد تبریزی ، احمد بن لطفعلی ، - 1265 قمری
mojtahed-e tabrīzī, ahmad ebn-e lotf-‘alī (- 1849)


مجربات طب | mojarrabāt-e teb(طب)

تبریزی ، محمد کاظم ، ق 12 قمری
tabrīzī,mohammad kāzem ( - 18c)


خیر التجارب | xayr-ot tajārob(طب)

تبریزی ، محمد کاظم ، ق 12 قمری
tabrīzī, mohammad kāzem (- 18c)


اجازه لشفیع التبریزی | ijāzat-u li-šafī‘ at-tabrīzī(اجازات)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


اجوبه مسائل میرزا ابراهیم التبریزی | ajwibat-u masā’il-i mīrzā ibrāhīm at-tabrīzī(پاسخ پر سش ها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


مرآه سیر | mer’āt-e seyar(تاریخ جهان)

اسرار تبریزی ، محمد کاظم بن محمد، 1265 - 1315 قمری
asrār-e tabrīzī, mohammad kāzem ebn-e mohammad (1849 - 1898)