دلیل السائرین الی زیاره حبیب رب العالمین | dalīl-us sā’irīn ilā zīyārat-i ḥabīb-i rabb-il ‘ālamīn()

مدنی ، حسن بن محمد، ق 11 قمری
madanī, hasan ebn-e mohammad (- 17c)


مرآت السالکین فی معرفه رب العالمین | mer’āt-us sālikīn fī ma‘rifat-i rabb-il ‘ālamīn(فلسفه)

منسوب به : حکیم ثریا
mansūb be: hakīm sorayyā


العقد الثمین فی معرفه رب العالمین | al-‘iqd-uṯ ṯamīn fī ma‘rifat-i rabb-il ‘ālamīn(کلام و اعتقادات)

حسنی ، حسین بن محمد، - 662 قمری
hasanī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1264)


انس المنقطعین الی عباده رب العالمین | uns-ul munqaṭi‘īn ilā ‘ibādat-i rabb-il ‘ālamīn(عرفان و تصوف)

معافی موصلی ، محمد بن اسماعیل ، 551 - 630 قمری
mo‘āfī moselī, mohammad ebn-e esmā‘īl (1157-1233)


انس المنقطعین الی عباده رب العالمین | uns-ul munqaṭi‘īn ilā ‘ibādat-i rabb-il ‘ālamīn(عرفان و تصوف)

معافی موصلی ، محمد بن اسماعیل ، 551 - 630 قمری
mo‘āfī moselī, mohammad ebn-e esmā‘īl (1157-1233)


الاساس لعقائد الاکیاس فی معرفه رب العالمین | al-asās li-‘aqā’id-il-akyās fī ma‘rifat-i rabb-il-‘ālamīn(کلام و اعتقادات)

منصور باالله، قاسم بن محمد، 967 - 1029 قمری
mansūr-o be-l-lāh, qāsem ebn-e mohammad (1560 - 1620)


حق الیقین فی معرفه رب العالمین = حق الیقین فی معرفه االله و العوالم | haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-e rabb-el ‘ālamīn = haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-el lāh va-l ‘avālem(عرفان و تصوف)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
Šabestarī, mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)


حق الیقین فی معرفه رب العالمین = حق الیقین فی معرفه االله و العوالم | haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-e rabb-el ‘ālamīn = haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-el lāh va-l ‘avālem(عرفان و تصوف)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
Šabestarī, mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)


حق الیقین فی معرفه رب العالمین = حق الیقین فی معرفه االله و العوالم | haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-e rabb-el ‘ālamīn = haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-el lāh va-l ‘avālem(عرفان و تصوف)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
Šabestarī, mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)


شرح زیاره عاشوراء | š.-u zīyārat-i ‘āšūrā’(شرح دعا)

کاشانی ، حبیب االله بن علی مدد، 1262 - 1340 قمری
kāšānī, habīb-ol-lāh ebn-e ‘alī madad (1846 - 1922)