دلیل الانسداد (تقریرات ) | dalīl-ul insidād (taqrīrāt)(اصول فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen (- 19c)


دلیل الانسداد | dalīl-ul insidād(اصول فقه)

صافی گلپایگانی ، ابو القاسم بن عباس ، ق 14 قمری
sāfī-ye golpāygānī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abbās (- 20c)


الوجیزه فی وجوب معرفه االله تعالی بالدلیلو معنی الدلیل | al-wajīza fī wujūb-i ma‘rifat-il lāh ta‘ālā bid-dalīl wa ma‘na-d dalīl(کلام و اعتقادات)تقریرات الفقه = حاشیه الشرایع = تقریرات شیخ انصاری | taqrīrāt-ul fiqh = ḥāšīyat-uš šarāyi‘ = taqrīrāt-e šiyx-e anṣārī(فقه)

آشتیانی ، محمد حسن بن جعفر، 1248؟ - 1319 قمری
āštīyānī, mohammad hasan ebn-e ja‘far (1833 - 1902)


دلیل الهدی | dalīl-ul hudā(کلام و اعتقادات)

ابوعلی بن محمد منصور
abū-‘alī ebn-e mohammad mansūr


تقریرات الفقه | taqrīrāt-ul fiqh(فقه)تقریرات الفقه | taqrīrāt-ul fiqh(فقه)الدلیل (الصغیر) | ad-dalīl (aṣ-ṣaġīr)(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


الدلیل (الکبیر) | ad-dalīl (al-kabīr)(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


دلیل علی ان القرآن معجز | dalīl-un ‘alā anna-l qur‘ān mu‘jiz(علوم قرآن)

ذوالکفل بن فتح االله
zo-l-kafl ebn-e fath-ol-lāh