دلیل الهدی | dalīl-ul hudā(کلام و اعتقادات)

ابوعلی بن محمد منصور
abū-‘alī ebn-e mohammad mansūr


دلیل الهدی | dalīl-ul hudā(کلام و اعتقادات)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


الوجیزه فی وجوب معرفه االله تعالی بالدلیلو معنی الدلیل | al-wajīza fī wujūb-i ma‘rifat-il lāh ta‘ālā bid-dalīl wa ma‘na-d dalīl(کلام و اعتقادات)شرح نبراس الهدی | š.-u nibrās-il-hudā(فقه)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


ابواب الهدی | abwāb-ul hudā(کلام و اعتقادات)

اصفهانی ، میرزا مهدی ، 1303 - 1365 قمری
esfahānī, mīrzā mahdī (1886 - 1946)


اعلام الوری باعلام الهدی | i‘lām-ul warā bi-a‘lām-il hudā(تاریخ معصومین)

طبرسی ، فضل بن حسن ، 468؟ - 548 ؟ قمری
tabarsī, fazl ebn-e hasan (1076-1154)


الدلیل (الکبیر) | ad-dalīl (al-kabīr)(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


الدلیل (الصغیر) | ad-dalīl (aṣ-ṣaġīr)(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


دلیل علی ان القرآن معجز | dalīl-un ‘alā anna-l qur‘ān mu‘jiz(علوم قرآن)

ذوالکفل بن فتح االله
zo-l-kafl ebn-e fath-ol-lāh


اعلام الهدی و عقیده ارباب التقی | i‘lām-ul hudā wa ‘aqīdat-i arbāb-ut tuqā(کلام و اعتقادات)

سهروردی ، عمر بن محمد، 542 - 622 ؟ قمری
sohravardī, ‘omar ebn-e mohammad (1148-1226)