دلیل الطالبین لکلام النحویین | dalīl-uṭ ṭālibīn li-kalām-in naḥwīyīn(نحو)

کرمی ، مرعی بن یوسف ، - 1033 قمری
karamī, mar‘ī ebn-e yūsof (- 1624)


صدق کلام الهی = دلیل بر صدق کلام الهی | sedq-e kalām-e elāhī = dalīl bar sedq-e kalām-e elāhī(کلام و اعتقادات)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


الوجیزه فی وجوب معرفه االله تعالی بالدلیلو معنی الدلیل | al-wajīza fī wujūb-i ma‘rifat-il lāh ta‘ālā bid-dalīl wa ma‘na-d dalīl(کلام و اعتقادات)کلام الملوک ملوک الکلام = قطر الغمام فی شرح کلام الملوک | kalām-ul mulūk mulūk-ul kalām = quṭr-ul ġamām fī š.- i kalām-ul mulūk(ادبیات)

حویزی ، عبد علی بن ناصر، - 1053 ؟ قمری
hovayzī,‘abd-ol-‘alī ebn-e nāser(- 1644)


کشف المرام فی شرح تجرید الکلام = شرح تجرید الکلام | kašf-ul marām fī š.-i tajrīd-il kalām = š.-i tajrīd-il kalām(کلام و اعتقادات)

طبری ، محمد کاظم بن رضا، ق 13 قمری
tabarī, mohammad kāzem ebn-e rezā(- 19c)


حاشیه شرح منهاج الطالبین | ḥāšīyat-u š.-i minhāj-iṭ ṭālibīn(فقه)

شهاب الدین بن عبدالحی ، قمری
šahāb-od-dīn ebn-e ‘abd-ol-hayy


قواعد المرام فی علم الکلام = القواعد الالهیه فی الکلام و الحکمه | qawā‘id-ul marām fī ‘alam-il kalām = al-qawā‘id-ul ilāhīyya fi-l kalām wa-l ḥikma(کلام و اعتقادات)

ابن میثم ، میثم بن علی ، 636 - 689 قمری
ebn-e meysam, meysam ebn-e ‘alī (1239 - 1291)


ریاض الطالبین فی شرح الاستعاذه و البسمله | rīyāḍ-uṭ ṭālibīn fī š.-i ist‘āḏa wa-l basmala()

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


کلام الملوک ملوک الکلام = خاقانیه = تاریخ قاجاریان | kalām-ol molūk molūk-ol kalām = xāqānīye = tārīx-e qājārīyān(تاریخ ایران)

صاحب مازندرانی ، محمد تقی بن محمد زکی - 1256 قمری
sāheb-e māzandarānī, mohammad taqī ebn-e mohammad zakī (-1840)


دلیل الهدی | dalīl-ul hudā(کلام و اعتقادات)

ابوعلی بن محمد منصور
abū-‘alī ebn-e mohammad mansūr