دلیل الزائرین | dalīl-oz zā’erīn(زیارات)

حسینی قزوینی ، محمد رضا بن محمد قاسم ، - 1147 قمری
hoseynī qazvīnī, mohammad rezā ebn-e mohammad qāsem (- 1735)


الوجیزه فی وجوب معرفه االله تعالی بالدلیلو معنی الدلیل | al-wajīza fī wujūb-i ma‘rifat-il lāh ta‘ālā bid-dalīl wa ma‘na-d dalīl(کلام و اعتقادات)کنز الزائرین فی زیارات ساداتنا الاکرمین | kanz-oz zā’erīn fī zīyārāt-e sādāt-e-na-l akramīn(زیارات)

برغانی ، محمد صالح بن محمد، - 1271 ؟ قمری
baraqānī, mohammad sāleh ebn-e mohammad(- 1855)


دلیل الهدی | dalīl-ul hudā(کلام و اعتقادات)

ابوعلی بن محمد منصور
abū-‘alī ebn-e mohammad mansūr


دلیل علی ان القرآن معجز | dalīl-un ‘alā anna-l qur‘ān mu‘jiz(علوم قرآن)

ذوالکفل بن فتح االله
zo-l-kafl ebn-e fath-ol-lāh


الدلیل (الصغیر) | ad-dalīl (aṣ-ṣaġīr)(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


الدلیل (الکبیر) | ad-dalīl (al-kabīr)(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


دلیل الانسداد | dalīl-ul insidād(اصول فقه)

صافی گلپایگانی ، ابو القاسم بن عباس ، ق 14 قمری
sāfī-ye golpāygānī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abbās (- 20c)


دلیل الانسداد (تقریرات ) | dalīl-ul insidād (taqrīrāt)(اصول فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen (- 19c)


دلیل الطالبین لکلام النحویین | dalīl-uṭ ṭālibīn li-kalām-in naḥwīyīn(نحو)

کرمی ، مرعی بن یوسف ، - 1033 قمری
karamī, mar‘ī ebn-e yūsof (- 1624)