دلائل الخیرات و شوارق الانوار (ترجمه ) | dalā’il-ul xayrāt wa šawāriq-ul anwār (t)(دعا)دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاه علی النبی المختار | dalā’il-ul xayrāt wa šawāriq-ul anwār fī ḏikr-iṣ ṣalāt ‘ala-n nabī-yil muxtār(دعا)

جزولی ، محمد بن سلیمان ، - 870 قمری
jazūlī, mohammad ebn-e soleymān (- 1466)


دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاه علی النبی المختار | dalā’il-ul xayrāt wa šawāriq-ul anwār fī ḏikr-iṣ ṣalāt ‘ala-n nabī-yil muxtār(دعا)

جزولی ، محمد بن سلیمان ، - 870 قمری
jazūlī, mohammad ebn-e soleymān (- 1466)


دلائل الخیرات الاعتقادیه | dalā’il-ul xayrāt-il i‘tiqādīya(کلام و اعتقادات ، شعر)

هندسی نصیرآبادی ، کلب باقر بن کلب حسین ، - 1329 قمری
hendesī nasīr-ābādī, kalb-bāqer ebn-e kalb-hoseyn (- 1911)


توضیح الدلائل علی تصحیح الفضائل = توضیح الدلائل علی ترجیح الفضائل | tawḍīḥ-ud dalā’il ‘alā taṣḥīḥ-il faḍā’il = tawḍīḥ-ud dalā’il ‘alā tarjīḥ-il faḍā’il(کلام و اعتقادات ، فضایل و مناقب)

حسینی شیرازی ، احمد بن عبداالله، ق 9 قمری
hoseynī šīrāzī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 15c)


توضیح الدلائل علی تصحیح الفضائل = توضیح الدلائل علی ترجیح الفضائل | tawḍīḥ-ud dalā’il ‘alā taṣḥīḥ-il faḍā’il = tawḍīḥ-ud dalā’il ‘alā tarjīḥ-il faḍā’il(کلام و اعتقادات ، فضایل و مناقب)

حسینی شیرازی ، احمد بن عبداالله، ق 9 قمری
hoseynī šīrāzī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 15c)


ریاض المسائل فی بیان (تحقیق ) الاحکام بالدلائل = شرح کبیر = شرح مختصر النافع = ریاض المسائل و حیاض الدلائل | rīyāḍ-ul masā’il fī bayān (taḥqīq)-il aḥkām-i bi-d- dalā’il = š.-e kabīr = š.-u muxtaṣar-in-nāfi‘ = rīyāḍ-ul- masā’il wa ḥiyāḍ-ud dalā’il(فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


ریاض المسائل فی بیان (تحقیق ) الاحکام بالدلائل = شرح کبیر = شرح مختصر النافع = ریاض المسائل و حیاض الدلائل | rīyāḍ-ul masā’il fī bayān (taḥqīq)-il aḥkām-i bi-d- dalā’il = š.-e kabīr = š.-u muxtaṣar-in-nāfi‘ = rīyāḍ-ul- masā’il wa ḥiyāḍ-ud dalā’il(فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


ریاض المسائل فی بیان (تحقیق ) الاحکام بالدلائل = شرح کبیر = شرح مختصر النافع = ریاض المسائل و حیاض الدلائل | rīyāḍ-ul masā’il fī bayān (taḥqīq)-il aḥkām-i bi-d- dalā’il = š.-e kabīr = š.-u muxtaṣar-in-nāfi‘ = rīyāḍ-ul- masā’il wa ḥiyāḍ-ud dalā’il(فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


ریاض المسائل فی بیان (تحقیق ) الاحکام بالدلائل = شرح کبیر = شرح مختصر النافع = ریاض المسائل و حیاض الدلائل | rīyāḍ-ul masā’il fī bayān (taḥqīq)-il aḥkām-i bi-d- dalā’il = š.-e kabīr = š.-u muxtaṣar-in-nāfi‘ = rīyāḍ-ul- masā’il wa ḥiyāḍ-ud dalā’il(فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)