دلائل العباد فی شرح الارشاد | dalā’il-ul ‘ibād fī š.-il iršād(فقه)

نوری ، محمد تقی بن علی محمد، 1201 - 1263 قمری
nūrī, mohammad taqī ebn-e ‘alī mohammad (1787 - 1847)


دلائل العباد (منتخب ) | dalā’il-ul ‘ibād (mn.)(فقه)

کجوری ، اسماعیل ، ق 13 قمری
kajūrī, esmā‘īl (- 19c)


الارشاد الی نجاه العباد | al-iršād ila nijāt-il-‘ibād(عرفان و تصوف)

عنسی مذحجی ، عبداالله بن زید، - ٦٦٧ قمری
‘ansī mazhejī, ‘abd-ol-lāh ebn-e zeyd ( - 1269)


الارشاد فی معرفه حجج االله علی العباد | al-iršād fī ma‘rifat-i ḥujaj-il-lāh ‘al-al-‘ibād(تاریخ معصومین)

مفید، محمد بن محمد، 33٦ - ٤13 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


الارشاد فی معرفه حجج االله علی العباد | al-iršād fī ma‘rifat-i ḥujaj-il-lāh ‘al-al-‘ibād(تاریخ معصومین)

مفید، محمد بن محمد، 33٦ - ٤13 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


الارشاد فی معرفه حجج االله علی العباد | al-iršād fī ma‘rifat-i ḥujaj-il-lāh ‘al-al-‘ibād(تاریخ معصومین)

مفید، محمد بن محمد، 33٦ - ٤13 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


الارشاد فی معرفه حجج االله علی العباد | al-iršād fī ma‘rifat-i ḥujaj-il-lāh ‘al-al-‘ibād(تاریخ معصومین)

مفید، محمد بن محمد، 33٦ - ٤13 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


الاقتصاد و الارشاد الی طریق الاجتهاد فی معرفه المبدء و المعاد و احکام افعال العباد | al-iqtisād wa-l iršād ilā ṭarīq-il ijtihād fī ma‘rifat-il mabda’ wa-l ma‘ād wa aḥkām-i af‘āl-il ‘ibād(کلام و اعتقادات)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506-1558)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)