دفع شبهه المخالفین فی دلاله آیه الولایه علی امامه امیرالمومنین (ع ) = تفسیر آیه انما ولیکم االله و رسوله | daf‘-u šubhat-il muxālifīn fī dilālat-i āyat-il walāya ‘alā imāmat-i amīr-il-mu’minīn(تفسیر)

بحرانی ، علی بن عبداالله، - 1319 قمری
bahrānī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 1902)


النص علی امامه امیر المومنین (ع ) | an-naṣṣ ‘alā imāmat-i amīr-il mu’minīn(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


النص علی امامه امیر المومنین (ع ) | an-naṣṣ ‘alā imāmat-i amīr-il mu’minīn(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


القصیده المسیحیه فی مدح امیر المومنین = القصیده النونیه فی مدح امیرالمومنین | al-qaṣīdat-ul masīḥīya fī madḥ-i amīr-il mu’minīn = al-qaṣīdat-un nūnīya fī madḥ-i amīr-il-mu’minīn(فضایل و مناقب ، شعر)

مسیحا فدشکوئی ، محمد مسیح بن اسماعیل ، 1037؟ - 1127 قمری
masīhā fedeškū’ī, mohammad masīh ebn-e esmā‘īl (1628 - 1715)


حکمه العارفین فی دفع شبهه المخالفین | ḥikmat-ul ‘ārifīn fī daf‘-i šubhat-il muxālifīn(کلام و اعتقادات)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn ( - 1687)


حکمه العارفین فی دفع شبهه المخالفین | ḥikmat-ul ‘ārifīn fī daf‘-i šubhat-il muxālifīn(کلام و اعتقادات)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn ( - 1687)


فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | faḍā’il-u amīr-il-mu’minīn ‘alī ‘alayh-is-salām(فضایل و مناقب)قضایا امیرالمومنین علیه السلام | qaḍāyā amīr-il-mu’minīn ‘alayh-is salām(تاریخ معصومین)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | faḍā’il-u amīr-il-mu’minīn ‘alī ‘alayh-is-salām(فضایل و مناقب)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | fazā’el-u amīr-il-mu’minīn ‘ala ‘alayh-is salām(فضایل و مناقب)