دفع شبهات واهیه | daf‘-e šobahāt-e vāhīye(کلام و اعتقادات)

شریعتمدار، محمد، ق 13 قمری
šarī‘atmadār, mohammad (- 19c)


شبهات ابلیس = جواب شبهات ابلیس = الرد علی شبهات الشیطان | šobahāt-e eblīs = javāb-e šobahāt-e eblīs = ar-radd-o ‘alā šobahāt-eš-šaytān(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


شبهات ابلیس = جواب شبهات ابلیس = الرد علی شبهات الشیطان | šobahāt-e eblīs = javāb-e šobahāt-e eblīs = ar-radd-o ‘alā šobahāt-eš-šaytān(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


شبهات | šobahāt(کلام و اعتقادات)دفع شبهات | daf‘-e šobahāt(متفرقه)

رفسنجانی ، محمد علی بن زین العابدین ، ق 13 قمری
Rafsanjānī, mohammad ‘alī ebn-e zeyn-ol-‘ābedīn (- 19c)


رد شبهات کفار | radd-e šobahāt-e koffār(کلام و اعتقادات)

آقامحمد علی کرمانشاهی ، 1144 - 1216 قمری
āqā-mohammad ‘alī kermānšāhī (1732 - 1802)