پول ، ارز و اعتبارات | pūl, arz va e‘tebārāt(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)


حسابداری | hesābdārī(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)


جغرافیای اقتصادی | joqrāfīya-ye eqtesādī(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)


بتون ریزی | beton-rīzī(متفرقه)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)


توسعه اقتصادی | towse‘e-ye eqtesādī(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)


اصول بانکداری | osūl-e bānkdārī(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)


سازمان و مدیریت | sāzmān va modīrīyat(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)


سیر اندیشه اقتصادی | seyr-e andīše-ye eqtesādī(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)


جمعیت شناسی عمومی | jam‘īyat-šenāsī-ye ‘omūmī(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)


جامعه شناسی اقتصادی | jāme‘e-šenāsī-ye eqtesādī(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)