دعائم الدین و کشف الریبه فی اثبات الکره و الرجعه | da‘ā’im-ud dīn wa kašf-ur rība fī iṯbāt-il kura wa-r raj‘a(کلام و اعتقادات)

مشهدی ، محمد محسن بن عنایت االله، ق 12 قمری
mašhadī, mohammad mohsen ebn-e ‘enāyat-ol-lāh (- 18c)


تفریج الکربه عن المنتقم لهم فی الرجعه = اثبات وجوب الرجعه و تفریج الکر به | tafrīj-ul kurba ‘an-il muntaqim la-hum fi-r raj‘a = iṯbāt- u wujūb-ir raj‘a wa tafrīj-il kurba(کلام و اعتقادات)

حسینی کاظمی ، محمود بن فتح االله، ق 11 قمری
hoseynī kāzemī, mahmūd ebn-e fath-ol-lāh (- 17c)


الرجعه و ظهور الحجه و الاخبار الماثوره فیها عن آل العصمه = اثبات الرجعه | ar-raj‘a wa ẓuhūr-ul ḥujja wa-l axbār-ul ma’ṯūra fī-hā ‘an āl-il ‘iṣma = iṯbāt-ur raj‘a(کلام و اعتقادات)

حسینی استرآبادی ، محمد مومن بن دوست محمد، - 1088 قمری
hoseynī estarābādī, mohammad mo’men ebn-e dūst mohammad (- 1678)


الرجعه و ظهور الحجه و الاخبار الماثوره فیها عن آل العصمه = اثبات الرجعه | ar-raj‘a wa ẓuhūr-ul ḥujja wa-l axbār-ul ma’ṯūra fī-hā ‘an āl-il ‘iṣma = iṯbāt-ur raj‘a(کلام و اعتقادات)

حسینی استرآبادی ، محمد مومن بن دوست محمد، - 1088 قمری
hoseynī estarābādī, mohammad mo’men ebn-e dūst mohammad (- 1678)


کشف الریبه عن احکام الغیبه و النمیمه | kašf-ur rība ‘an aḥkām-il ġayba wa-n namīma(فقه ، اخلاق)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


کشف الریبه عن احکام الغیبه و النمیمه | kašf-ur rība ‘an aḥkām-il ġayba wa-n namīma(فقه ، اخلاق)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


کشف الریبه عن احکام الغیبه و النمیمه | kašf-ur rība ‘an aḥkām-il ġayba wa-n namīma(فقه ، اخلاق)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


کشف الریبه عن احکام الغیبه و النمیمه | kašf-ur rība ‘an aḥkām-il ġayba wa-n namīma(فقه ، اخلاق)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


کشف الریبه عن احکام الغیبه و النمیمه | kašf-ur rība ‘an aḥkām-il ġayba wa-n namīma(فقه ، اخلاق)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


کشف الریبه عن احکام الغیبه و النمیمه | kašf-ur rība ‘an aḥkām-il ġayba wa-n namīma(فقه ، اخلاق)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)