دعائم الدین فی اتقان اصول الفقه المتین | da‘ā’im-ud dīn fī itqān-i usūl-il fiqh-il matīn(اصول فقه)

مختار گلپایگانی ، احمد بن علی ، ق 13 قمری
moxtār-e golpāygānī, ahmad ebn-e ‘alī (- 19c)


العناصر المتین فی شرح معضلات القوانین = حاشیه قوانین الاصول | al-‘anāṣur-ul matīn fī š.-i mu‘ḍalāt-il qawānīn = ḥāšīyat-u qawānīn-il uṣūl(اصول فقه)

شهرستانی ، محمد حسین بن محمد علی ، 1255 - 1315 قمری
šahrestānī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad ‘alī (1839 - 1898)


موائد الاصول = اصول الفقه | mawā’id-ul uṣūl = usūl-ul fiqh(اصول فقه)

آرانی کاشانی ، ابوطالب بن محمد حسن ، ق 13 قمری
ārānī kāšānī, abu-tāleb ebn-e mohammad hasan(- 19c)


جوامع الکلام فی دعائم الاسلام | jawāmi‘-ul kalām fī da‘ā’im-il islām(حدیث)

جزائری ، محمد بن علی ، ق 11 قمری
jazā’erī, mohammad ebn-e ‘alī (- 17c)


الاتقان | al-itqān(اصول فقه)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn ( - 1903)


الاتقان فی علوم القرآن | al-itqān fī ‘ulūm-il qur‘ān(علوم قرآن)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


الاتقان فی علوم القرآن | al-itqān fī ‘ulūm-il qur‘ān(علوم قرآن)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


الفقه و الاصول | al-fiqh wa-l uṣūl(فقه)

افتخاری ، علی بن حیدر، ق 14 قمری
eftexārī, ‘alī ebn-e heydar (- 20c)


المجمع السادس فی خلاصه علم اصول الفقه | majma‘-us sādis fī xulāṣat-i ‘ilm-i usūl-il fiqh(چند دانشی)الفقه و الاصول | al-fiqh wa-l uṣūl(فقه و اصول)

ساجدی ، محمود بن ابراهیم ، ق 14 قمری
sājedī, mahmūd ebn-e ebrāhīm (- 20c)