دیوان الابیوردی | d.-ul abīwardī(شعر)

ابیوردی ، محمد بن احمد، - 557 قمری
abīvardī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1163)