دیوان ابن معتوق | d.-u ibn-i ma‘tūq(شعر)

ابن معتوق ، شهاب الدین ، 1025 - 1087 قمری
ebn-e ma‘tūq, šahāb-od-dīn (1616 - 1677)