دیوان ابن حمدیس | d.-u ibn-i ḥamdīs(شعر)

ابن حمدیس ، عبدالجبار بن ابی بکر، 446؟ - 527 قمری
ebn-e hamdīs, ‘abd-ol-jabbār ebn-e abī bakr (1055 - 1134)