در الفرید فی معرفه مراتب التوحید = درر الفرید | dorr-ol farīd fī ma‘refat-e marāteb-et towhīd = dorar-ol farīd(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


دیوان فرید | d.-e farīd(شعر)

فرید
farīd


شرح دیوان ابن فارض | š.-u d.-i ibn-i fāriḍ(عرفان و تصوف)شرح نظم الدرر = شرح قصیده تائیه ابن فارض | š.-u naẓm-id-durar = š.-u qaṣīdat-i tā’īyyat-i ibn-i fāriḍ(عرفان و تصوف)العقد الفرید | al-‘iqd-ul farīd(ادبیات)

ابن عبد ربه ، احمد بن محمد، 246 - 328 قمری
ebn-e ‘abde rabbe, ahmad ben mohammad (861 - 941)


شرح نظم الدرر = شرح قصیده تائیه ابن فارض | š.-u naẓm-id-durar = š.-u qaṣīdat-i tā’īyyat-i ibn-i fāriḍ(عرفان و تصوف)روح المرید فی شرح عقد الفرید | rawḥ-ul-murīd fī š.-i ‘iqd-il-farīd(تجوید)

سمرقندی ، محمد بن محمود، - 780 قمری
samarqandī, mohammad ebn-e mahmūd (- 1379)


الجوهر الفرید فی ذریه زید الشهید | al-jawhar-ul farīd fī ḏurrīyat-i ziyd-iš šahīd(تراجم)

خرسان ، طالب ، ق 15 قمری
xarsān, tāleb (- 21c)


دیوان ابن فارض | d.-u ibn-i fāriḍ(شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


دیوان ابن فارض | d.-u ibn-i fāriḍ(شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)